Про сайт

15.06.2013 13:26
Про сайт
15.06.2013 13:26
Інформація про авторські права
 
Зміст цього сайту є авторськими нами. Всі права захищені.
Інформація про Зовнішні посилання: Рішенням від 12.05.1998 у файл номер: 312 O 85/98 "Відповідальність за зовнішні посилання» обласний суд Гамбурга ухвалив, що треба відповісти, поставивши посилання на утримання пов'язаних сторінку . Це можна запобігти тільки шляхом заяви обласний суд Гамбурга, що одна відокремлює себе прямо від цього змісту. Справжнім ми заявляємо дистанціюємося від будь-якого змісту всіх пов'язаних сторінок на нашому сайті і не приймають зміст цих сайтів. Ця заява відноситься до всіх посиланнях, розміщених на цьому сайті, тому що ми не можемо виключити, незважаючи на ретельний відбір і тестування відповідних сторінок, що це незаконне утримання поширені.
Використання відбиток зобов'язання або іншим чином записані і опубліковані тут третіми особами, для цілей маркетингу або іншої передачі небажаних рекламних або аналогічні (наприклад, включаючи спам), суворо забороняється. У Verstoßensfall Ми залишаємо за собою судовий розгляд.
 
 
 
 
Зверніть увагу на відмову
 
Інформація на цьому сайті, призначені в якості "заяви як" без гарантій будь-якого роду, інформація, представлена ​​на цьому сайті, були ретельно перевірені і регулярно оновлюється. Тим не менше, немає гарантії, може бути, враховуючи, що вся інформація є завжди повною, точною і актуальною. Вся інформація, можуть бути додані, видалені або змінені без попереднього повідомлення. Всі назви продуктів, назви продуктів та логотипи, будь згаданих на сайті, є зареєстрованими торговими марками і власністю відповідних власників. Більше того, це не наша відповідальність вжити заходів обережності проти руйнівних програм і програмних компонентів, таких як так звана вірусів, хробаків, троянських коней і т.д., на веб-серверах, що можливо бути досягнута через посилання на нашому сайті.
Зазначимо, що передача даних через Інтернет (наприклад, поштовий трафік) може мати недостатню захищеність. Повний захист даних від доступу третіх осіб не представляється можливим.

Copyright information

The contents of this site are copyrighted by us. All rights are reserved.

Information about external links: By decision dated 12.05.1998 to file number: 312 O 85/98 "Liability for external links" the regional court Hamburg decided that one has to answer by placing a link on the contents of the linked page . This can be prevented only by the statements by the regional court Hamburg that one dissociates oneself expressly from these contents. We hereby expressly distance ourselves from all contents of all linked pages on our homepage and do not adopt these contents. This declaration applies to all links placed on this site, because we can not rule despite careful selection and testing of the linked pages that this illegal content disseminated.

The use of recorded and published in the imprint or otherwise here for club purposes by third parties, for marketing purposes or other transmission of unsolicited advertising or similar (eg including spam), is expressly prohibited. In Verstoßensfall the club reserves the right legal action.  


Note the disclaimer

The information on this website are intended as "statements as" without implied warranties of any kind, the information provided on this website have been carefully checked and is updated regularly. However, no guarantee can be given that all information is always complete, accurate and up to date. All information can be added, removed or changed without prior notice. All product names, product names and logos, whether referred to on this website are registered trademarks and property of their respective owners. Moreover, it is not our responsibility to take precautions against destructive programs and program components such as the so-called viruses, worms, Trojan horses, etc., on web servers that possibly be reached through links on our website.

The Association points out that data transmission over the internet (eg email traffic) can have security gaps. A complete protection of data against access by third parties is not possible.


  


Privacy Policy
If you want to record via email or web-form to contact us, you should know that we electronically store your personal data (name, address, communication) that you provide to us to use for communication with you. Your personal data will not be sold or rented to third parties. A transfer to third parties without your consent, particularly when data is supplied to provide you unutilized services is required, or where otherwise permitted by law.