Over de site

15-06-2013 13:26
nfo opzij
15-06-2013 13:26
Copyright informatie
 
De inhoud van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd door ons. Alle rechten zijn voorbehouden.
Informatie over externe links: Bij besluit van 12.05.1998 tot nummer bestand: 312 O 85/98 "Aansprakelijkheid voor externe links" de arrondissementsrechtbank Hamburg beslist dat men moet beantwoorden door het plaatsen van een link op de inhoud van de gelinkte pagina . Dit kan alleen worden voorkomen door de verklaringen van de regionale rechtbank van Hamburg dat men distantieert zich uitdrukkelijk van deze inhoud. Hierbij nemen wij uitdrukkelijk afstand van alle inhoud van alle gelinkte pagina's op onze homepage en deze inhoud niet goed te keuren. Deze verklaring geldt voor alle links op deze site geplaatst, omdat we niet kunnen uitsluiten, ondanks zorgvuldige selectie en het testen van de gelinkte pagina's die deze illegale inhoud verspreid.
Het gebruik van de afdruk verplichting of anderszins opgenomen en hier gepubliceerd door derden, voor marketingdoeleinden of andere overdracht van ongevraagde reclame of soortgelijke (bijv. waaronder spam), is uitdrukkelijk verboden. In Verstoßensfall behouden we juridische stappen.
 
 
 
 
Let op de disclaimer
 
De informatie op deze website zijn bedoeld als "uitspraken als" zonder impliciete garanties van welke aard dan ook, van de aangeboden informatie op deze website aangeboden informatie is zorgvuldig gecontroleerd en wordt regelmatig bijgewerkt. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat alle informatie altijd volledig, juist en actueel zijn. Alle gegevens kunnen worden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Alle productnamen, productnamen en logo's, of waarnaar op deze website zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van hun respectieve eigenaars. Bovendien, het is niet onze verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen tegen destructieve programma's en programma-onderdelen, zoals de zogenaamde virussen, wormen, Trojaanse paarden, enz., neemt op webservers die eventueel worden bereikt via links op onze website.
Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld het e-mailverkeer) leemten in de beveiliging kunnen hebben. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
 
 
 
 
Privacybeleid
Als u wilt opnemen via e-mail of web-formulier om ons te contacteren, moet u weten dat wij elektronisch uw persoonlijke gegevens (naam, adres, communicatie) die u ons verstrekt te gebruiken voor communicatie met u op te slaan. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht of verhuurd aan derden. Een overdracht aan derden zonder jouw toestemming, in het bijzonder wanneer gegevens worden geleverd aan u onbenutte diensten vereist is of indien anders is toegestaan ​​door de wet.
Copyright informatie
 
De inhoud van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd door ons. Alle rechten zijn voorbehouden.
 
Informatie over externe links: Bij besluit van 12.05.1998 tot nummer bestand: 312 O 85/98 "Aansprakelijkheid voor externe links" de regionale rechtbank van Hamburg BESLUIT wist men te beantwoorden door het plaatsen van een link op de inhoud van de gelinkte pagina. Dit kan alleen worden voorkomen door de verklaringen van de regionale rechtbank van Hamburg deed men distantieert zich van Expressly inhoud proefschrift. Uitdrukkelijk wij distantiëren ons van alle inhoud van alle gelinkte pagina's op onze homepage en geen inhoud scriptie niet aannemen. Deze verklaring geldt voor alle links Geplaatst op deze site, want we kunnen niet uitsluiten, ondanks zorgvuldige selectie en het testen van de gelinkte pagina's thatthis illegale inhoud verspreid.
 
Het gebruik van opgenomen en gepubliceerd in de imprint of hier anderszins voor club doeleinden door derden, voor marketingdoeleinden of andere overdracht van ongevraagde reclame of soortgelijke (bijv. waaronder spam), is uitdrukkelijk verboden. Verstoßensfall in de club behoudt zich het recht voor juridische stappen.

Copyright information

The contents of this site are copyrighted by us. All rights are reserved.

Information about external links: By decision dated 12.05.1998 to file number: 312 O 85/98 "Liability for external links" the regional court Hamburg decided that one has to answer by placing a link on the contents of the linked page . This can be prevented only by the statements by the regional court Hamburg that one dissociates oneself expressly from these contents. We hereby expressly distance ourselves from all contents of all linked pages on our homepage and do not adopt these contents. This declaration applies to all links placed on this site, because we can not rule despite careful selection and testing of the linked pages that this illegal content disseminated.

The use of recorded and published in the imprint or otherwise here for club purposes by third parties, for marketing purposes or other transmission of unsolicited advertising or similar (eg including spam), is expressly prohibited. In Verstoßensfall the club reserves the right legal action.  


Note the disclaimer

The information on this website are intended as "statements as" without implied warranties of any kind, the information provided on this website have been carefully checked and is updated regularly. However, no guarantee can be given that all information is always complete, accurate and up to date. All information can be added, removed or changed without prior notice. All product names, product names and logos, whether referred to on this website are registered trademarks and property of their respective owners. Moreover, it is not our responsibility to take precautions against destructive programs and program components such as the so-called viruses, worms, Trojan horses, etc., on web servers that possibly be reached through links on our website.

The Association points out that data transmission over the internet (eg email traffic) can have security gaps. A complete protection of data against access by third parties is not possible.


  


Privacy Policy
If you want to record via email or web-form to contact us, you should know that we electronically store your personal data (name, address, communication) that you provide to us to use for communication with you. Your personal data will not be sold or rented to third parties. A transfer to third parties without your consent, particularly when data is supplied to provide you unutilized services is required, or where otherwise permitted by law.